Banner
Banner

Labdarības fonds „Zīļuks”

Lai veicinātu mecenātismu Latvijā, atbalstot sociāli atbildīgu rīcību un sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanu, 2015. gada 11. jūnijā tika nodibināts labdarības fonds „Zīļuks”.

Fondam saskaņā ar Valsts Ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.8.5-9/4316 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā - labdarība.

Labdarības fonds „Zīļuks” ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas patstāvīgi nosaka prioritātes un atbalsta tos projektus, kurus uzskata par fonda mērķiem atbilstošiem un sabiedrības labklājības izaugsmi veicinošiem.

ZĪĻUKS MĀJAS LAPA

Rekvizīti

  • Banka: AS Luminor Bank
  • Konts: LV04RIKO0002930209401
  • Nodibinājums „Labdarības fonds “Zīļuks”
  • Reģ.Nr.40008238988
  • Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
  • Banka: AS Swedbank
  • Konts: LV77HABA0551043420196
  • Nodibinājums „Labdarības fonds “Zīļuks”
  • Reģ.Nr.40008238988
  • Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

Karte ar Labdarības fonda Zīļuks uzbūvētajiem rotaļu laukumiem

Nodoķlu atlaides

Ziedojot labdarības fondam, privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides privātpersonām:

Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka:

Summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota Latvijas Republikā reģistrētam nodibinājumam, kuram piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tiek uzskatīta par attaisnojamiem izdevumiem un to atskaita no gada apliekamo ienākumu apjoma;

Fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma;

Nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentu, kas apliecina veikto ziedojumu.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” paredz, ka:

Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85% no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas;

Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";

Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību;

Nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nodokļa atlaidi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu.