Privātuma politika

Paziņojums klientiem un citām saistītām personām par personas datu apstrādi

 1. Kāpēc Jūs saņemat šo informāciju?
  1. SIA “Latvijas tirgotāju savienība” šajā paziņojumā apraksta, kā tiek veikta mūsu klientu, klienta kontaktpersonu, sadarbības partneru, sadarbības partneru kontaktpersonu, uzņēmuma un uzņēmuma interneta vietnes apmeklētāju, kā arī citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā SIA “Latvijas tirgotāju savienība”  īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrāde. Jūsu personas datu aizsardzība SIA “Latvijas tirgotāju savienība” ir ļoti svarīga, mēs pieņemam, ka pirms mūsu interneta vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Paziņojums var tikt aktualizēts.
  2. Datu apstrādes pārredzamība ir viens no Eiropas vispārējās datu aizsardzības regulas (Regula) galvenajiem principiem. Paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par SIA “Latvijas tirgotāju savienība” personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos, piemēram, sadarbības līgumos, interneta vietnes izmantošanas noteikumos, var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi. Šāda apstrāde cita starpā ietver datu vākšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, pārveidošanu un izdzēšanu.
  3. Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.
 2. Kas ir atbildīgs par Jūsu personas datiem?
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Latvijas tirgotāju savienība”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003961679, juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013 (turpmāk – SIA “Latvijas tirgotāju savienība” vai Pārzinis).
 3. Kas ir atbildīgā kontaktpersona ar Jūsu personas datu apstrādi saistītajos jautājumos?
  1. SIA “Latvijas tirgotāju savienība” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī datu subjektu pieprasījumu iesniegšanai – datu aizsardzības speciālists, Agnese Timermane, tālruņa nr. 20209112 adrese elektroniskiem sūtījumiem birojs@latts.lv,  adrese pasta sūtījumiem: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
 4. Kas ir kompetentā datu aizsardzības uzraudzības iestāde?
  1. Valsts datu inspekcija, direktore: Daiga Avdejanova, Blaumaņa iela. 11/13-15, 1011 Rīga,  Tel. +371 6722 3131 Fax +371 6722 3556 e-pasts: info@dvi.gov.lv  Interneta vietne: http://www.dvi.gov.lv/ 
 5. Kādus Jūsu datus SIA “Latvijas tirgotāju savienība” apstrādā?
  1. SIA “Latvijas tirgotāju savienība” tiek apstrādāti šādi Jūsu dati

Datu kategorija

Piemēri

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts.

Personas kontaktinformācija

adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), telefona numurs, e-pasta adrese.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss.

Iebildumu/sūdzību dati

iebilduma/sūdzības reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts.

SIA “Latvijas tirgotāju savienība” interneta vietnē veiktās darbības

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks .

Operatīvās saziņas dati

saziņa pa tālruni, e-pastu.

 1. Kādam nolūkam SIA “Latvijas tirgotāju savienība” apstrādā Jūsu datus?
  1. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:
   1. Jūsu dati tiek izmantoti, lai izveidotu, vadītu un izbeigtu Jūsu komercdarījumu attiecības ar SIA “Latvijas tirgotāju savienība”. Nolūka ietvaros nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma līguma izpildi saistītajos jautājumos t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.
   2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz mūsu komercdarbību, pakalpojumiem un ražošanu vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.   Nolūka ietvaros mums nepieciešams izpildīt gan darba drošību un vides aizsardzību regulējošo  normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības un nodrošināt drošību SIA “Latvijas tirgotāju savienība” objektos.
  2. Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.
 2. Kā SIA “Latvijas tirgotāju savienība” iegūst Jūsu datus?
  1. No Jums, savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
  2. Līguma slēgšanas procesā ar trešo personu, kas ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
  3. No Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 3. Kāds ir likumīgais pamats Jūsu personas datu apstrādei?
  1. Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde;
  2. Juridiska pienākumu izpilde;
  3. Pārziņa leģitīmās intereses.
 4. Kas varēs piekļūt Jūsu datiem un kā tie tiek aizsargāti?
  1. Jūsu dati katrā gadījumā būs pieejami tikai pilnvarotiem darbiniekiem un personām SIA “Latvijas tirgotāju savienība” uzņēmuma ietvaros vai pilnvarotām personām Apstrādātājiem ārpus uzņēmuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja personas dati, piemēram, kontaktinformācija, tiek nodota trešajām pusēm – klientiem, ārējiem piegādātājiem, šo datu apstrādi nodrošina līgumsaistības atbilstoši ES personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.
 5. Cik ilgi tiks saglabāti Jūsu dati?
  1. SIA “Latvijas tirgotāju savienība” glabā Jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai apstrādātu šos datus atbilstoši noteiktajam nolūkam un/ vai, kamēr šie dati ir juridiski saistoši SIA “Latvijas tirgotāju savienība”.
 6. Kādas ir Jūsu tiesības?
  1. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jums ir tiesības:
   1. Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, kurus glabā SIA “Latvijas tirgotāju savienība”;
   2. Pieprasīt novērst kļūdas savos datos, kurus glabā SIA “Latvijas tirgotāju savienība”;
   3. Pieprasīt izdzēst Jūsu datus, kurus mums vairs nav likumiskā pamata glabāt;
   4. Tikt uzklausītam automatizētas personas datu apstrādes lēmumu pieņemšanas gadījumā un iebilst pret to;
   5. Iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm;
   6. Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
   7. Saņemt saglabāto Jūsu personas datu kopiju.
 7. Kā jūs varat aizstāvēt savas tiesības?
  1. Lai aizstāvētu savas tiesības un saņemtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar SIA “Latvijas tirgotāju savienība” kontaktpersonu ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos.

Ja jūs nonākat pie secinājuma, ka jūsu tiesības netiek pietiekami ievērotas, varat iesniegt sūdzību arī kompetentajai valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei.